Înființarea unei firme în Republica Moldova


Inființarea unei firme în Republica Moldova După luarea deciziei privind deschiderea unei afaceri noi și identificarea ideii de afaceri, urmează alegerea formei organizatorico-juridice de desfășurare a activității și înregistrarea întreprinderii.

Înregistrarea unei afaceri se realizează la Camera Înregistrării de Stat și la oficiile ei teritoriale. În scopul simplificării procedurilor de inițiere a afacerii, la Camera Înregistrării de Stat a fost creat ghișeul unic, care îi permite întreprinzătorului, pe lângă perfectarea documentelor de înregistrare, verificarea denumirii și confecționarea ștampilei, să se pună în evidența electronică a Casei Naționale de Asigurări Sociale și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, să obțină codurile statistice și cel fiscal.

Procesul de înregistrare se finalizează cu primirea certificatului de înregistrare, a actelor de constituire și a ștampilei. Informații mai ample privind alegerea formei organizatorico-juridice și procesul de înregistrare vor fi prezentate în următoarele articole.

Simpla înregistrare a afacerii și obținerea certificatului de înregistrare nu permit întreprinzătorului să înceapă activitatea, deoarece există o serie de proceduri obligatorii a fi parcurse, care sunt specificate în figura de mai jos și reflectă etapele de deschidere a unei afaceri de la zero în Republica Moldova:

Etapele de deschidere a unei afaceri de la zero în Republica Moldova

 1. Punerea în evidența fiscală.

  Deși Camera Înregistrării de Stat prezintă organului fiscal, o dată la 3 zile, informația privind atribuirea numărului de identificare de stat, întreprinzătorul trebuie să se pună personal în evidența Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial pe a cărui rază întreprinderea își are sediul. Numărul de identitate indicat în certificatul de înregistrare reprezintă și codul fiscal al întreprinderii.

  Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial deschide pentru fiecare întreprindere un Dosar personal, care conține copiile actelor de constituire și a certificatului înregistrării de stat; date despre fondatorul, conducătorul și contabilul-șef (numele, prenumele, data, anul nașterii, adresa și informația de contact, datele documentului ce atestă identitatea), precum și alte acte necesare organului fiscal.

  În cazul în care își schimbă sediul din raza de activitate a Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial unde se află în evidență, contribuabilul este obligat să depună cererea de transmitere a dosarului la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial de la noul sediu.

 2. Înregistrarea în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se efectuează la oficiul teritorial al Casei Naționale de Asigurări Sociale.

 3. Înregistrarea în calitate de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se realizează la agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

 4. Deschiderea contului bancar.

  Indiferent de forma organizatorico-juridică, toate întreprinderile sunt obligate să păstreze mijloacele bănești la bancă, prin deschiderea contului bancar. Întreprinzătorul poate deschide mai multe conturi, atât în lei moldovenești, cât și în valută străină, în orice bancă din țară.

  Deși, deseori, criteriul de bază în alegerea băncii unde va fi deschis contul bancar este apropierea acesteia de oficiul întreprinderii, nu întotdeauna aceasta este varianta optimă. Înainte de a lua decizia respectivă, antreprenorul ar trebui să adune și să analizeze următoarele informații: serviciile prestate de bancă, tarifele practicate pentru deservire, rapiditatea transferurilor, credibilitatea băncii, reputația băncii în comunitate. Numai după vizitarea oficiilor mai multor bănci, după discuții cu personalul, cu clienții acestora poate fi luată o decizie referitoare la contul bancar.

  Pentru deschiderea unui cont curent este necesară prezentarea următoarelor documente:

  • Cererea de deschidere a contului, semnată de conducătorul și de contabilul-șef al întreprinderii;

  • Fișa cu specimenele de semnături și amprenta ștampilei legalizată notarial (2 exemplare);

  • Certificatul de atribuire a codului fiscal, emis de Inspectoratul Fiscal de Stat (originalul și copia);

  • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (în cazul întreprinderii individuale), eliberat de Camera Înregistrării de Stat (originalul sau copia legalizată notarial);

  • Certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat, sau alte documente care confirmă înregistrarea de stat conform legislației în vigoare (originalul și copia);

  • Documentele de constituire (statutul, contractul de constituire etc.) (originalele și copiile); - copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;

  • Actul sau copia actului, legalizată notarial, care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);

  • Alte documente la cererea băncii.

 5. Obținerea licenței.

  Conform legislației Republicii Moldova, practicarea a circa 50 de genuri de activitate se realizează numai în baza licenței. De aceea, la etapa lansării în afacere, întreprinzătorul trebuie să studieze Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, pentru a stabili dacă activitatea pe care dorește s-o desfășoare necesită sau nu obținerea licenței, și să întreprindă acțiunile necesare pentru obținerea acesteia.

  Licența pentru practicarea unui anumit gen de activitate reprezintă un act administrativ care atestă capacitatea și dreptul titularului de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere.

  Autoritatea publică centrală abilitată cu elaborarea, aplicarea și monitorizarea politicii de stat în domeniul licențierii este Camera de Licențiere. Camera de Licențiere eliberează licență pentru circa 39 de domenii de activitate, printre care: activitatea de audit; fabricarea, păstrarea și comercializarea angro a berii; transportul auto de călători în folos public; proiectarea plantațiilor pomicole, bacifere și viticole; producerea și/sau comercializarea semințelor, materialului de înmulțire și săditor; construcțiile de clădiri și/sau construcțiile inginerești; acordarea asistenței medicale; activitatea farmaceutică veterinară și/sau asistența veterinară; activitatea de turism etc.

  Pentru celelalte genuri de activitate, licența se eliberează de instituțiile specializate, de exemplu de către:

  • Banca Națională a Moldovei – activitatea instituțiilor bancare și a unităților de schimb valutar;

  • Comisia Națională a Pieței Financiare – activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea birourilor istoriilor de credit, a asociațiilor de economii și împrumut etc.;

  • Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – importul și comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat la stațiile de alimentare; producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice etc.;

  • Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației – prestarea serviciilor de telefonie fixă și/sau mobilă; transmisiuni de date; furnizarea serviciului de acces la Internet; servicii de programe audiovizuale etc.;

  • Consiliul Coordonator al Audiovizualului – activitatea studiourilor TV (eter și satelit), a posturilor de radio, a distribuitorilor de servicii de emisie prin cablu.

  Termenul de valabilitate a licenței și mărimea taxei pentru obținerea licenței sunt stipulate în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și prin legile care reglementează activitatea licențiată respectivă.

  Termenul de valabilitate și taxa pentru licențierea unor genuri de activitate
  Genul de activitateTermenul de
  valabilitate, ani
  Cuantumul
  taxei, lei
  Activitatea de audit52500
  Activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea
  și desfășurarea loteriilor momentane
  114% din costul
  total anunțat al biletelor
  de loterie
  Importul și comercializarea angro a berii importate140000
  Fabricarea și/sau păstrarea, comercializarea
  angro a berii
  320000
  Transportul auto de călători în folos public52500
  Activitatea de turism52500

  Pentru obținerea licenței, conducătorul întreprinderii sau persoana împuternicită de acesta depune la autoritatea de licențiere declarația de eliberare a licenței, la care anexează copia certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii și alte documente suplimentare, în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licențiată pentru care se solicită licența.

  În cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării declarației, autoritatea competentă adoptă o decizie privind eliberarea licenței sau respingerea declarației, comunicând solicitantului decizia adoptată. În cazul unui răspuns nefavorabil, întreprinzătorul poate depune o nouă declarație după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea declarației precedente.

  Licența se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentării documentului ce confirmă achitarea taxei de eliberare a licenței.

 6. Obținerea autorizațiilor.

  Pentru desfășurarea activității este necesară și obținerea unor autorizații, așa ca:

  • Autorizația de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor sociale, care este eliberată de Primărie și legalizează amplasamentul afacerii. Pentru autorizația respectivă întreprinzătorul achită taxa trimestrial, până în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar. Fiind o taxă locală, mărimea ei este stabilită de administrația publică locală, iar valoarea maximă este reglementată în titlul VII al Codului fiscal – Taxele locale.

  • Autorizația sanitară de funcționare, care este eliberată de Centrul de Medicină Preventivă și confirmă faptul că activitatea desfășurată de deținătorul acesteia corespunde integral prevederilor cerințelor sanitaro-epidemiologice în vigoare. Pentru eliberarea autorizației respective nu se percepe taxă, însă se achită plata pentru testele de laborator.

  • Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor la exploatarea construcțiilor, obiectivelor, care este eliberată de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, cu avizul de la serviciul pompieri referitor la respectarea cerințelor antiincendiare.

  • Autorizația de construire, în cazul construcției etc.
Pe lângă formalitățile sus-menționate, întreprinzătorului îi revine sarcina să întreprindă o serie de activități legate de organizarea nemijlocită a afacerii:
 • Alegerea amplasamentului afacerii (încăperile pot fi construite, procurate sau închiriate);

 • Pregătirea spațiilor, procurarea sau închirierea echipamentului și instalarea acestuia;

 • Stabilirea relațiilor cu furnizorii;

 • Recrutarea și selectarea personalului;

 • Promovarea afacerii.
Numai după parcurgerea acestor etape întreprinzătorul își poate începe activitatea.

13 Comentarii

Starciuc Ioan 26 ianuarie 2015, 13:31

Buna ziua!

As avea o intrebare. Ca tanar, din Romania as avea probleme in infiintarea unei firme in Republica Moldova? Care ar fi demersurile aferente nerezidentilor Republicii Moldova?

Antreprenor 9 februarie 2015, 12:40

Bună ziua, Ioan. Întrucât Republica Moldova este membru cu puteri depline a Organizației Mondiale a Comerțului, atât rezidenții țării respective, cât și persoanele nerezidente, au aceleași drepturi de a iniția o afacere. Dacă doriți să întemeiați o afacere în R.M., atunci urmează să deschideți o întreprindere cu capital străin. Conform „Legii Nr. 81 adoptată de Parlamentul R.M. la 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător”, procedura de înregistrare, de desfășurare a activității și de dizolvare a întreprinderii cu investiții străine este similară procedurii de înregistrare, de desfășurare a activității și de dizolvare a întreprinderii autohtone și se realizează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Există careva diferențe la deschiderea unei afaceri, în cazul în care doriți să procurați terenuri agricole. Pentru neclarități sau mai multe detalii, ați putea să reveniți pentru o consultație cu un mesaj la adresa info@antreprenor.su. Vă doresc succes în activitatea pe care o planificați!

Anonim 13 februarie 2015, 14:27

buna ziua, as vrea sa deschid o intreprindere familiara, atelier de croitorie. as avea nevoie de o consultatie inainte de a incepe procesul,in afara de ceea ce se gasete pe internet,ma puteti ajuta?

Antreprenor 16 februarie 2015, 21:38

Bună seara. Am înțeles că ați dori să deschideți o întreprindere individuală, dar nu ați specificat exact detaliile care vă interesează. O consultație începe de la niște întrebări concrete. Nu ezitați să-mi scrieți pe adresa info@antreprenor.su.

ADRIANDASTIC 26 februarie 2015, 18:52

Informatie foarte utila! Multumim enorm!

Antreprenor 27 februarie 2015, 11:25

Mă bucur că articolul respectiv v-a fost de folos.

AURA 12 martie 2015, 22:25

Bunà seara!
Am mai skris un mesaj,dar se vede,kà n-a ajuns la destinatie...
Am vrut sà Và rog,dacà e posibil sà-mi explikati la citevai intrebàri...Doresk sà deskid un magazin de vindere a imbràkàmintei si inkàltàmintei pt kopii si maturi. Am inchiriat un spatiu de 30 m.p.Akuma trebuie sà mà apuk de pregàtirea aktelor,dar nustiu de unde s-o incep...Si kum e mai simplu si komod,de kumpàrat patenta sau de deskis SRL? taxele kàtre stat sunt aceleasi? Am voie sà vind produse kum ar fi Nike,Adidas....NU originale ? Si care e procedura de devamare a màrfii in kaz k-o aduk de innafara MD? Se akità un oarekare % din kostul màrfii sau e alta procedura?
Và multumesk f/mult...(skuze pt prea multe intrebàri...)

Anonim 18 martie 2015, 10:12

Am livada de mere am tehnica necesara pentru producerea sucului de mere proaspat stors de ce pachet de documente am nevoie? Ma ajuta va rog cineva . Va multumesc!

Antreprenor 19 martie 2015, 22:19

Bună seara. Aura. Am înțeles că sunteți foarte interesată de activitatea de antreprenoriat și doriți să deschideți o afacere în domeniul comerțului cu amănuntul. Câteva răspunsuri la solicitările d-voastră:
— Ați putea administra un magazin de comercializare a îmbrăcămintei și încălțămintei, atât în baza patentei de întreprinzător, dar și având întemeiată o întreprindere individuală sau o societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni, etc. Mai multe informații despre activitatea în baza patentei puteți găsi analizând Legea Nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător. Toate detaliile despre despre taxa de obținere a patentei, dar și despre taxele lunare care urmează a fi achitate de către deținătorul patentei aflați aici: Toate detaliile despre eliberarea, valabilitatea și impozitarea patentei de întreprinzător . Cât despre forma juridică care este mai avantajoasă, îmi propun să scriu un articol detaliat în acest sens, dar prescurtat vă spun că SR.L.-ul este o societate comercială cu personalitate juridică ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății, prezintă un risc financiar minim, este mai credibilă pentru bănci sau investitori, în caz că aveți nevoie de finanțare. Dacă facem comparație cu patenta de întreprinzător, atunci ultima are statut de persoană fizică și este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. O activitate în bază de patentă sau o întreprindere individuală este mai ușor de administrat decât un S.R.L., nu necesită un capital inițial, dar totodată prezintă un risc financiar mai mare. Totuși părerea mea ar fi să deschideți o societate cu răspundere limitată, dacă doriți să activați pe termen lung, dat fiind faptul că la înregistrarea firmei aveți posibilitatea să alegeți ca firma d-voastră să desfășoare mai multe domenii, în comparație cu activitatea în baza patentei. Chiar dacă pentru deschiderea unui S.R.L. este nevoie de 5400 lei, capital social, acești bani pot fi ulterior utilizați.
— Referitor la procedura de devamare a mărfurilor: este necesar să vă înregistrați întreprinderea ca agent economic la biroul vamal: Mai multe detalii despre procedura de înregistrare a unei întreprinderi ca agent economic sau la nr. de tel 022 574 111— Serviciul Vamal. Ulterior, va trebui să găsiți un broker vamal care o să vă ajute în toate activitățile legate de vămuirea mărfurilor.
— În privința comisioanelor despre care ați întrebat, aici totul depinde de caracteristica și calitatea mărfurilor: spre exemplu pentru îmbrăcăminte se aplică un comision de circa 15%, iar pentru încălțăminte, circa 12,5%. Un comision exact nu vă pot spune, din motiv că chiar și pentru încălțăminte acestea diferă, spre exemplu pentru piele, pentru imitație de piele, comisioanele sunt diferite etc.
Vă doresc mult succes!

AURA 22 martie 2015, 00:46

Và MULTUMESC FOARTE MULT !
Ati fost foarte clar,chiar nici nu m-am asteptat....
MULTUMESC FRUMOS...

Antreprenor 23 martie 2015, 21:22

Bună ziua. Vin cu un răspuns la solicitarea d-voastră referitor la actele necesare pentru a produce suc proaspăt de mere. Presupun că dacă aveți o livadă, ați înființat și o întreprindere, fie ea întreprindere individuală, S.R.L., gospodărie țărănească, etc. Părerea mea este că veți beneficia de mai multe avantaje dacă veți obține un statut juridic pentru firma d-voastră, totuși depinde de scopurile pe care vi le propuneți, termenul de desfășurarea a activității și capacitatea de producție planificată.

Țineți cont de REGLEMENTAREA TEHNICĂ ,,Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman”

Nu prea am înțeles: vreți să produceți sau/și să comercializați suc proaspăt de mere?, dar bănuiesc că doriți să utilizați un stand mobil pentru această activitate și îl veți amplasa în zonele aglomerate. Pentru desfășurarea activității de producere și comercializare a sucului proaspăt veți avea nevoie de autorizația de funcționare, care poate fi obținută de la Direcția Generală Comerț, Alimentație Publică și Prestări Servicii, mun. Chișinău (tel.: 022 22 43 73). Pentru a obține autorizația de funcționare este necesar un pachet cu acte precum autorizația veterinară, autorizația sanitară, certificatul de înregistrare al firmei, contractul cu Regia „Autosalubritate", etc. Mai multe detalii vedeți pe pagina respectivă: Acte necesare pentru obținerea autorizației de funcționare. Autorizația veterinar-sanitară se eliberează de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor http://www.ansa.gov.md/ro/autorizari-si-certificate.html. Vreau să vă doresc succes în activitatea pe care vă propuneți s-o realizați și cred că e o idee de afaceri bună, care merită implementată!

Dacă cineva din cititorii site-ului cunoaște mai multe informații în legătură cu actele necesare pentru desfășurarea activităților în domeniul alimentației publice, împărtășiți-vă experiența într-un comentariu la această postare.

Antreprenor 23 martie 2015, 21:30

Aura, mă bucur vă informația pe care v-am prezentat-o vă este utilă. Vreau să vă doresc succese mari în activitatea d-voastră și să știți că vă așteptăm pe site cu noi impresii și experiențe. Atunci când veți lansa afacerea, veți avea succes sau chiar dacă veți întâlni obstacole, nu ezitați să vă împărtășiți experiența cu alți cititori, poate la fel de dornici să pășească în sfera antreprenoriatului.

AURA 24 martie 2015, 19:27

Neapàrat...
Multumim mult!