Susținerea de stat a antreprenoriatului în Republica Moldova


Susținerea de stat a antreprenoriatului în Republica Moldova
Întreprinderile mici deseori se ciocnesc cu greutăți în perioada demarajului și creșterii extensive. Firma trebuie să procure spațiu și utilaj, să creeze rețeaua comercială proprie și sistemul de deservire a clienților. Pentru o afacere mică, o importanță deosebită îl are ajutorul financiar extern, serviciile de identificare a partenerilor și de stabilire a relațiilor, precum și asigurarea echilibrului necesar între datorii și capitalul statutar.

În 2006 Republica Moldova a aprobat Legea privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care prevede direcțiile susținerii de stat a IMM-urilor, subiectele și obiectele susținerii, fondurile specializate, strategiile de stat etc.

Susținerea de către stat a întreprinderilor mici și mijlocii se efectuează diferențiat, în funcție de genul de activitate, de perioada de funcționare și de numărul agenților economici, cu utilizarea diferitor forme și metode de susținere și surse de finanțare.

Susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii se efectuează de către autoritățile publice, conform strategiilor și programelor de stat aprobate de Guvern, și de către organizații nestatale.

Subiecte ale susținerii de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii sunt ministerele, alte autorități ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, alte organe autorizate. Subiecte ale susținerii nestatale a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii sunt persoanele fizice și juridice, inclusiv străine. Obiecte ale susținerii de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii sunt întreprinderile micro, mici și mijlocii.

În Republica Moldova a fost creată Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), care are statut de organizație necomercială pe lângă Ministerul Economiei, și are drept scop implementarea politicii de stat privind susținerea dezvoltării întreprinderilor micro, mici și mijlocii, în conformitate cu strategiile de susținere a dezvoltării acestui sector și cu alte strategii și programe ale Guvernului.

Strategiile de stat de susținere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii sunt documente de planificare strategică a politicii de stat privind susținerea acestui sector, care definesc obiectivele și identifică prioritățile politicii statului în domeniu.

Strategiile de stat de susținere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii sunt aprobate prin hotărâre de Guvern și stabilesc:
  • scopurile și obiectivele politicii de stat în domeniul susținerii întreprinderilor micro, mici și mijlocii;

  • grupurile-țintă de întreprinderi micro, mici și mijlocii vizate de direcțiile strategice de activitate ale politicii de stat;

  • sarcinile și acțiunile concrete de realizare a strategiilor, inclusiv costurile acestora;

  • sursele de finanțare;

  • instituțiile publice responsabile de implementarea strategiilor;

  • indicatorii de monitorizare a procesului de implementare și impactului generat;

  • procesul de monitorizare;

  • termenele de implementare;

  • alte prevederi necesare implementării strategiilor.

Elaborarea și coordonarea procesului de implementare a strategiilor sunt puse în sarcina Ministerului Economiei. Finanțarea procesului de realizare a strategiilor se va efectua prin includerea în legea bugetară anuală a resurselor financiare necesare, precum și prin crearea unor fonduri speciale conform legislației în vigoare.

Una din problemele cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii în activitatea transfrontalieră ține de cunoașterea insuficientă a oportunităților oferite și a reglementărilor în materie de afaceri transfrontaliere. Barierele lingvistice, diferențele legislative și de reglementare, accesul limitat la finanțări, precum și lipsa de cunoaștere a altor piețe sînt, conform întreprinzătorilor, principalele motive pentru care mai multe întreprinderi mici și mijlocii nu-și extind activitatea în străinătate. În acest sens, este necesară înființarea unei rețele vaste de prestatori de servicii de consiliere.

Intensificarea dialogului între Guvern și sectorul privat se realizează prin intermediul participării acestuia la procesele de îmbunătățire a cadrului legislativ și normativ, consolidării capacităților instituționale și funcționale ale structurilor reprezentative ale întreprinderilor mici și mijlocii.

Guvernul în continuare va încuraja și va facilita reprezentanța puternică, independentă și eficientă a întreprinderilor mici și mijlocii. În acest context, va sprijini asociațiile naționale ale antreprenorilor prin atragerea suportului donatorilor pentru consolidarea capacităților instituționale și umane ale acestora și va facilita participarea lor la rețelele europene de asistență în afaceri și la programele de cercetare și dezvoltare finanțate de Comisia Europeană.

Acțiunile acestei priorități strategice vor permite Moldovei să treacă la o etapă mai matură a parteneriatului public-privat, aderînd la comunitatea statelor ce practică forme mai civilizate ale dialogului între business și autorități și utilizînd acest instrument/instru­mente asemănătoare pentru coordonarea activității legislative și antreprenoriale.

Nici un comentariu